Buradasınız:

Uygulamalı Finans Uzmanlığı Sertifika Programı

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 28 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 60 Saat / 10 Gün 60 Saat / 10 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti1.800 TL + KDV 1.800 TL + KDV

Globalleşen dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik yapılar çok hızlı değişen gelişmekte ve büyümektedir.  Bu hızlı değişim içerisinde işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerini finansal yapılarını sağlam bir şekilde oluşturmaya, bu yapıyı korumaya ve güçlendirmeye bağlıdır. Finans bölümü yöneticilerinin finansal yönetimin tüm konularını bilmeleri, doğru olarak uygulamaları ve firmalarını uzun vadeli, kalıcı finansal sistem kurmaları gerekmektedir. Bunu yapabilmeleri de finans yönetiminin tüm yönlerinin uygulamalı olarak işlendiği finans eğitimi almalarına ve bu finans eğitiminde aldıkları bilgileri şirketlerinde uygulayabilmelerine bağlıdır.

Bu eğitim firmaların finans departmanlarında çalışan ve bilgilerini arttırarak sorumluluklarını daha iyi yerine getirmek isteyen ya da kariyerine aldığı finans eğitimiyle finans uzmanı olarak devam etmek isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiş uygulamalı bir finans uzmanlık eğitimidir.


Eğitimimiz, uzun yıllar işletmelerin finans bölümlerinde çalışmış, deneyimli eğitmenler tarafından sunulmaktadır.
EĞİTİM PROGRAMI


1. BÖLÜM: FİNANS YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

 • Finansal Yönetime Giriş
 • İşletmelerde Finansal Yapı
 • Finansal Hedefler  ve İşlevleri
 • Finansal Yönetimin Temel İşlevleri
 • Finansal Kontrolün Önemi
 • Finansal Kontrol Sistemleri

2. BÖLÜM: FİNANS VE MUHASEBE FONKSİYONLARINA GENEL BAKIŞ

 • Temel Mali Tablolar
 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akış Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Özvarlık Değişim Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
 • Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
 • Kur Farkları
 • Finansman Giderleri
 • Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
 • Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Sorunlu Alacaklar
 • Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler
 • Diğer Düzeltme İşlemleri
 • Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Önemli Yenilikler
 • Mali Tabloların Konsolide Edilmesi
 • Kur Değişim Etkilerinin Yansıtılması
 • Enflasyon Değişim Etkilerinin Yansıtılması
 • Diğer Önemli Yenilikler

3. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZİ ETKİLEYEN BAŞLICA ETKENLER

 • Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar
 • Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi
 • Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
 • Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
 • Esas Faaliyet Karı, Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar
 • Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit Ve Serbest Nakit Akışı
 • Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
 • Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri

4. BÖLÜM: FİNANSAL TABLO OKUMA VE YORUMLAMA TEKNİKLERİ

 • Mali Tablolar ile Etkin Finansal Yönetim, Finansal Kıyaslama
 • Mali Tabloları Doğru Okumak, Yorumlamak
 • Yönetsel Bazlı Bilanço
 • Çalışma Sermayesi
 • İşletme Sermayesi
 • Kaynak Analizi
 • Bilanço ile Kur Riski Yönetimi
 • Bilanço ile Likidite Riski Yönetimi
 • Yönetsel Bazlı Gelir Tablosu
 • Gelir Tablosunun Can Alıcı Büyüklükleri
 • Hangi Kar, Ne Zaman ?
 • İş Birimi Bazında Gelir Tablosu Hazırlamak
 • Ürün Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
 • Müşteri Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
 • Yönetsel Bazlı Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosunu Okumak
 • Finansal Performans Ölçümü ve Yönetimi
 • Benchmark’ların Belirlenmesi
 • Temel Performans Göstergeleri
 • Doğru Finansal Hedef Koymak
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
 • Stratejik Karlılık Ölçümü
 • Özkaynakla Sürdürülebilir Büyüme Performansı

5. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİK UYGULAMALARI

 • Faiz Kavramı, Türleri, Uygulamaları
 • Kaynak Maliyeti Hesaplamaları
 • Eşit Taksitli Ödemeler
 • Bireysel Ve Taksitli Ticari Krediler
 • Taksit Sistemleri
 • Mortgage Matematiği
 • Menkul Kıymetler Matematiği
 • Bono/Tahvil Fiyatlaması
 • Hisse Senedi Değerlemesi

6. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ

 • Nasıl ve Kimin İçin Finansal Planlama,
 • Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
 • Nakit Planlaması Ve Nakit Bütçeleri İle Kısa Süreli Finansal Yönetim
 • Proforma Tabloların Hazırlanması
 • Proforma Bilanço
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Fon Akım Tablosu
 • Proforma Nakit Akım Tablosu

7. BÖLÜM: ŞİRKET DEĞERLEMELERİ

 • Sermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ve Hesap Yöntemleri
 • Şirket Değerlemesinde Başlıca Yaklaşımlar
 • Endüstri Çarpanları Yaklaşımı
 • Net Aktif Değeri Yaklaşımı
 • Nakit Akışlarının Bugüne İndirgenmesi (DCF( Yaklaşımı)
 • Finansal Planlama Örnek Çalışması – Proforma Tablolar Yardımıyla Çelik Tel/Kablo
 • Şirketinin Şirket Değerinin Hesaplanması (DCF Yöntemi)

8. BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

 • Nakit Planlaması ve Yönetimi
 • Stok Planlaması ve Yönetimi
 • Alacak Planlaması ve Yönetimi
 • Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
 • Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
 • İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
 • Müşteri Skorkart İşlemleri
 • Marjinal Müşterilerden Vazgeçme Kararı
 • Kampanya Uygulama Kararı Ve Maliyetlerinin Tespiti

9. BÖLÜM: FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

 • Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri
 • Riske Maruz Değer (Var) Kavramı
 • Stres Testleri
 • Fon Yönetimi Ürünleriyle Finansal Risklerin Yönetilmesi
 • Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma
 • Faiz Riski Yönetimi
 • Likidite Riski Yönetimi
 • Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler

10. BÖLÜM: BASEL II SÜRECİ, EKONOMİK GÖSTERGELER YARDIMIYLA PİYASALARI İZLENMESİ

 • Basel Sürecinin Gelişimi, Basel I – II Farkları
 • Neden Basel II
 • Sermaye Yeterliliği Kavramı ve Saptanması
 • Kredi Riski, Piyasa Riski, Operasyonel Risk
 • Rating Kavramı Ve Kredi Riski Kapsamında Basel II Uygulamaları
 • Basel II Kapsamında Bankaların Uygulayacağı Yaklaşımlar
 • Standart Yaklaşımlar
 • İçsel Ölçüm Yöntemleri
 • Basel II, Perakende ve Kurumsal Krediler
 • Basel II ve Teminat Yönetimi
 • Makroekonomik Hedefler ve Değerlendirmeler

11. BÖLÜM: TCMB PARA POLİTİKALARI VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Piyasaları Etkileyen İç Ve Dış Faktörler
 • İç Faktörler
 • Dış Faktörler
 • Yatırım Ürün Getirilerini Etkileyen Faktörler

12. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etiketler: finans eğitimi, finans uzmanlığı eğitimi, uygulamalı finans uzmanlığı eğitim